Dnes je Piatok 23. februára 2024, meniny má Roman, Romana a zajtra Matej.
Partneri: Spojená škola

O nás -> Oznamy Gaudeamus - ZKR

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKAZ NÁVŠTEV na oddeleniach z dôvodu výskytu ochorenia Covid 

 

 

REŽIM NÁVŠTEV 

 

 POSTUP K RIEŠENIU UDALOSTI VÝSKYTU KORONAVÍRUSU 

 

OZNAM 

 

Upozorňujeme a žiadame všetkých klientov GAUDEAMUS-ZKR a ich rodičov, že pri nástupe do zariadenia po letných mesiacoch júl-august je potrebné priniesť od lekára potvrdenie o bezinfekčnosti.

 

 

OZNAM 

 

 Upozorňujeme a žiadame všetkých klientov GAUDEAMUS-ZKR a ich rodičov,že od septembra kalendárneho roku budú na liečebnú rehabilitáciu zaradení iba klienti,ktorí prinesú aktuálne potvrdenie od FBLR lekára alebo prepúšťaciu správu z kúpeľnej liečby.

 Taktiež vás prosíme o vyplnenie tlačiva Aktualizácia údajov v septembri aktuálneho roku u p. Karin Musslerovej koordinátorky úseku liečebnej rehabilitácie v Gaudeamus -ZKR.

                                                                                                                    Ďakujeme

 

AKTIVÁCIE A AKTUALIZÁCIE MAGNETICKÝCH ČIPOV

                                             

  streda  11,00 - 15,00 hod.

    štvrtok 11.00 - 15,00 hod. 

t.č. 02/59 100 952 

 

OZNÁMENIE  

 

Na základe §2 ods.4 Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 6 / 2014 zo dňa 20.06.2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 35/2010 zo dňa 23.07.2010, Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 39/2010 zo dňa 15. 12. 2010 a Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2011 zo dňa 24. 06. 2011:

„ sa sociálne služby poskytujú ambulantnou formou, týždennou pobytovou formou a celoročnou pobytovou formou na čas určitý alebo čas neurčitý. Pri ambulantnej forme sa sociálne služby poskytujú v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Pri ambulantnej forme sa neposkytuje bývanie. Pri týždennej pobytovej forme sa neposkytujú sociálne služby počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Po vzájomnej dohode prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) a ZSS je možné poskytovať sociálne služby počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja, pokiaľ tieto nepredchádzajú bezprostredne sobote alebo nenasledujú bezprostredne po nedeli.“.

               

 

OZNAM 

 

Klienti odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku, ktorí od septembra 2012 budú navštevovať Gaudeamus – ZKR sú povinní priniesť nový predpis od lekára FBLR.

Všetci klienti, u ktorých prišlo k zmene zdravotného stavu sú povinní priniesť nové lekárske nálezy a treba informovať zdravotnú sestru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení návštevníci bazénov , zamestnanci Gaudeamus ZKR a Spojenej školy

 

Prosíme Vás, aby ste začali využívať novootvorený bezbariérový prechod cez protihlukovú stenu do nášho zariadenia. Prechodové dvere sú umiestnené cca 80 m nad zastávkou MHD Mokrohájska v smere ku TESCO Lamač. Dvere budú otvorené pondelok - sobota v čase od 5.00 do 20.30 hod. (okrem nedele a sviatkov).

 

OZNAM 

 

Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie oznamuje všetkým klientom, rodičom, že prítomnosť / neprítomnosť v zariadení ako aj nástup po všetkých prázdninách do zariadenia treba osobne alebo telefonicky ohlásiť na sociálnom oddelení !!!!!!
t.č. 02 - 59 100 971, 02 - 59 100 989 
sekretariat@mokrohajska.sk

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.