Dnes je Piatok 23. februára 2024, meniny má Roman, Romana a zajtra Matej.
Partneri: Spojená škola

Vízia Gaudeamus ZKR

 


ÚČEL A OBSAH SOCIÁLNEJ SLUŽBY


Sme zariadenie sociálnych služieb.
V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie poskytujeme sociálnu službu občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom. Sociálna služba je zameraná na individuálne riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie. Rešpektujeme a umožňujeme realizovať ich základné ľudské práva a slobody. Zachovávame ich ľudskú dôstojnosť. Podporujeme ich nezávislosť a sebestačnosť. Snažíme sa zlepšiť ich kvalitu života a podporiť ich opätovné začlenenie sa do spoločnosti.


Sociálnu službu poskytujeme v domove sociálnych služieb a v rehabilitačnom stredisku ambulantnou formou, týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou. Sociálna služba v rehabilitačnom stredisku je zameraná na nácvik samostatnosti.


Občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom podporujeme prostredníctvom sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, výchovy, psychologickej a liečebnopedagogickej intervencie, fyzioterapie a hydroterapie. Pomáhame im pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Poskytujeme im pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľskú starostlivosť, bývanie, stravovanie, upratovanie a pod.


POSLANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY


Poslaním sociálnej služby, ktorú poskytujeme je:

 • podporovať a pomáhať občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a ich situáciu nie je možné riešiť v prirodzenom prostredí rodiny,
 • rešpektovať a umožňovať realizovanie základných ľudských práv a slobôd,
 • podporovať a hľadať možnosti pre dôstojný, spokojný a v čo najväčšej možnej miere nezávislý život,
 • zvyšovať kvalitu života,
 • rešpektovať individuálne potreby a podporovať individuálne ciele, predstavy, túžby,
 • aktivizovať, rozvíjať schopnosti a vytvárať príležitosti,
 • podporovať zachovanie a stabilizáciu prirodzeného prostredia,
 • pomáhať pri odstraňovaní sociálnych bariér,
 • podporovať začlenenie do spoločnosti, účasť na živote blízkeho i širšieho sociálneho prostredia, návrat do prirodzeného prostredia a zabraňovať sociálnemu vylúčeniu.

VÍZIA


Víziou GAUDEAMUS - zariadenia komunitnej rehabilitácie je poskytovať kvalitnú sociálnu službu občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, umožniť im žiť dôstojný, spokojný, v čo najväčšej možnej miere nezávislý život a vytvárať príležitosti pre ich začlenenie do spoločnosti. Zároveň je našou snahou neustále zlepšovať, skvalitňovať a inovovať poskytovanú sociálnu službu.


CIELE 

Sociálnu službu by sme chceli v nasledovných rokoch zlepšovať a skvalitňovať prostredníctvom nasledujúcich cieľov.

Krátkodobé ciele (na roky 2019-2024):

 • podporovať komunitné formy sociálnej služby - zvýšiť počet miest v ambulantnej a týždennej pobytovej forme na úkor celoročnej pobytovej formy sociálnej služby,
 • pokračovať v rekonštrukcii a úprave vnútorných priestorov zariadenia s prihliadnutím na potreby prijímateľov sociálnych služieb a vytvoriť tak pre nich kvalitnejšie a dôstojnejšie prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre,
 • debarierizovať záhradu a upraviť vonkajšie priestory zariadenia s prihliadnutím na potreby prijímateľov sociálnych služieb a vytvoriť tak pre nich nové možnosti trávenia voľného času,
 • zrekonštruovať prízemie bloku A prostredníctvom projektu MPSVaR vytvoriť tak nové ubytovacie priestory pre prijímateľov sociálnych služieb,
 • v spolupráci so sponzormi vybaviť izby prijímateľov sociálnych služieb TV signálom so širokou škálou programov a s možnosťou využitia techniky „ individualizovaný sociálny infosystém“,
 • zriadiť bezpodnetovú miestnosť pre zabezpečenie bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb v krízových situáciách,
 • vytvoriť dobrovoľnícky program a prostredníctvom neho poskytnúť prijímateľom sociálnych služieb pestrejšiu ponuku aktivít v zariadení aj mimo neho,
 • po skončení udržateľnosti projektu „Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava“ zachovať poskytovanie hydroterapie pre prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom podnetového bazéna v budove 6-dráhového bazéna a jednej dráhy v budove 3-dráho¬vého bazéna.


Dlhodobé ciele
(na roky 2019-2029):

 • podporovať komunitné formy sociálnej služby - vytvoriť podporované bývanie s vyššou mierou podpory a zvýšiť tým možnosti prijímateľov pre začlenenie do prirodzeného prostredia (pokračovanie nácviku samostatnosti prijímateľov po absolvovaní nácviku v tréningovom byte).

 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.