Dnes je Streda 21. februára 2018, meniny má Eleonóra a zajtra Etela.
Partneri: Spojená škola

Základná charakteristika

 

Sme Zariadenie sociálnych služieb - ZSS
 
V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu a odborné činnosti na podporu samostatnosti, nezávislosti a
sebestačnosti fyzickej osoby.

Druh sociálnej služby:
domov sociálnych služieb,
rehabilitačné stredisko,
sociálna rehabilitácia ako samostatná odborná činnosť.
 
Forma sociálnej služby:
ambulantná, týždenná pobytová, celoročná pobytová.
 
V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie možno poskytovať sociálne služby:
a) domove sociálnych služieb:
1. fyzickej osobe s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania, so zmyslovým postihnutím, alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 3 rokov veku do 35 rokov veku, ak je:
1.1 odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy e. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013,
 
1.2 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa § 1 101 ods. 4 zákona o sociálnych službách,
 
1.3 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 1 10 | ods. 13 zákona o sociálnych službách
 
2. fyzickej osobe , ktorá je odkázaná na pomoc moc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, u ktorej nastala z dôvodu sociálnej núdze akútna potreba riešenia jej situácie a je jej, poskytovaná sociálna služba v súlade s § 110I ods.4 zákona o sociálnych službách
 
b) v rehabilitačnom stredisku fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť'.
 
c) sociálna rehabilitácia ako samostatná odborná činnosť
1. osobám so zdravotným znevýhodnením pred alebo po skončení sústavnej prípravy na povolanie, so zníženou schopnosťou vykonávať doterajšie zamestnanie, po dlhotrvajúcom období nesamostatného bývania, ktoré potrebujú podporu pri adaptácii i postupnej opätovnej adaptácii na samostatný život a bývanie v prirodzenom prostredí,
2. . osobám so zdravotným znevýhodnením, ktoré potrebujú pomoc pri začleňovaní sa a hľadaní uplatnenia sa v prirodzenom prostredí a pri vytvorení podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času

 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.