Dnes je Streda 22. mája 2024, meniny má Júlia, Juliána a zajtra Želmíra.
Partneri: Spojená škola

Základná charakteristika

 

Sme Zariadenie sociálnych služieb - ZSS
 
V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu a odborné činnosti na podporu samostatnosti, nezávislosti a
sebestačnosti fyzickej osoby.

Druh sociálnej služby:
domov sociálnych služieb,
rehabilitačné stredisko,
 
Forma sociálnej služby:
ambulantná, týždenná pobytová, celoročná pobytová.
 
V GAUDEAMUS - zariadení komunitnej rehabilitácie možno poskytovať sociálne služby:
a) v domove sociálnych služieb:
1/ fyzickej osobe najmä s telesným postihnutím, s ľahkými duševnými poruchami a ľahkými poruchami  správania (nezapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok), so zmyslovým postihnutím, alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 6 rokov veku do dôchodkového veku, ak je
1.1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
1.2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa § 110 l ods.4 zákona o sociálnych službách
1.3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy  č.3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa §38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou podľa § 110 l ods. 13 zákona o sociálnych službách.
 
2/ na určitý čas fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobytv zariadení podľa § 55 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí a je jej poskytovaná sociálna služba v súlade s § 110l ods.4 zákona o sociálnych službách.
 
(b) b) v rehabilitačnom stredisku: fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť od 6 rokov veku do dovŕšenia  dôchodkového veku.

 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.