Dnes je Streda 21. februára 2018, meniny má Eleonóra a zajtra Etela.
Partneri: Spojená škola

Služby -> Sociálne služby

Mgr. Katarína Zaťková, vedúca Úseku sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských služieb,

                                      tel.č. 02/591 009 77, 0903 683 176,  email: zatkova@mokrohajska.sk
Mgr. Martina Lackovičová,  sociálny pracovník, tel.č., 02/591 009 85, 0911 865 333, email: lackovicova@mokrohajska.sk 
Bronislava Dančíková, referent USSvOaOS, tel.č. 02/591 009 40, email: dancikova@mokrohajska.sk

Mgr. Samuel Klikušovský, sociálny pracovník,  tel.č. 02/591 009 41, email: klikusovsky@mokrohajska.sk
PaeDr. Daniel Hamšík, sociálny pracovník, tel.č. 02/591 009 40, 02/591 009 47, email: hamsik@mokrohajska.sk

Mgr. Silvia Slivková, sociálny pracovník, tel.č. 02/591 009 85, 0911 865 333,email: slivkova@mokrohajska.sk 

Platba za poskytované služby

 
ÚHRADA ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZSS 
 
(1) Suma úhrady za sociálnu službu obsahuje výšku úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, ktoré sú zahrnuté v ods. (2) písm. a) až c), podľa druhu a formy sociálnej služby. 
 
(2) Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu v ZSS za:  a) stravovanie, zahŕňajúce výšku stravnej jednotky a časť režijných nákladov na prípravu stravy, b) ubytovanie a za poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním, c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.   
 
(3) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa § 73 zákona o sociálnych službách, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.   
 
4.
Úhradu za poskytované sociálne služby v ZSS platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi sociálne služby v ZSS poskytujú, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.