Dnes je Utorok 4. októbra 2022, meniny má František a zajtra Viera.
Partneri: Spojená škola

Služby -> Sociálne služby

Mgr. Ostrovská, vedúca Úseku sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských služieb  tel.č. 02/591 009 77, 0903 683 176,  email: ostrovska@mokrohajska.sk
Mgr. Barbora Krupová,  sociálny pracovník, tel.č., 02/591 009 25, email: krupova@mokrohajska.sk
Vlasta Mojtová, referent USSvOaOS, tel.č. 02/591 009 71, email: sekretariat@mokrohajska.sk

Mgr. Samuel Klikušovský, sociálny pracovník,  tel.č. 02/591 009 41, email: klikusovsky@mokrohajska.sk

Mgr. Martina Lackovičová, sociálny pracovník, tel. : 02-59 100 925, lackovicova@mokrohajska.sk

Mgr. Veronika Chalupová , sociálny pracovník, tel.: 02-59 100 977, chalupova@mokrohajska.sk

Mgr. Urbanová Martina, sociálny pedagóg, tel.:02-59 100 928, urbanova@mokrohajska.sk

Platba za poskytované služby

 
ÚHRADA ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZSS 
 
(1) Suma úhrady za sociálnu službu obsahuje výšku úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, ktoré sú zahrnuté v ods. (2) písm. a) až c), podľa druhu a formy sociálnej služby. 
 
(2) Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu v ZSS za:  a) stravovanie, zahŕňajúce výšku stravnej jednotky a časť režijných nákladov na prípravu stravy, b) ubytovanie a za poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním, c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.   
 
(3) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa § 73 zákona o sociálnych službách, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.   
 
4.
Úhradu za poskytované sociálne služby v ZSS platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi sociálne služby v ZSS poskytujú, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
 

 

Ceny poskytovaných sociálnych služieb v Gaudeamus –ZKR

 

Úhrada za poskytované sociálne služby v našom zariadení je závislá od výšky príjmu , stupňa odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu, druhu a formy poskytovanej služby, veľkosti izby , počtu ubytovaných na izbe:

  

- pri týždennom pobyte je úhrada max 197,93 € / mesiac 

- pri celoročnom pobyte je úhrada max 278,80 €/mesiac 

- pri ambulantnom pobyte do 4 hod. je úhrada max 70,49 €/mesiac

- pri ambulantnom pobyte nad 4 hod. je úhrada max 78,08 €/mesiac

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.